CARA MENGGANTI SOLAT YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA PULUHAN TAHUN.

Soalan: Saya ada beberapa soalan tentang mengqadha ‘solat, mohon perkenan ustad untuk menjawabnya:

Bagaimana undang-undang menukar atau mengqadha ‘solat menurut para fuqaha’ bagaimana tata cara mengqadha ‘atau mengganti solat yang ditinggalkan baik yang sengaja maupun tidak sengaja? Sila jelaskan secara terperinci. Selama ini jika saya meninggalkan solat baik sengaja ataupun tidak, saya tidak pernah menggantikannya, apakah saya perlu menukar solat-solat tersebut yang sudah berlangsung selama puluhan itu?

Mohon pencerahannya ustad, kerana hal ini adalah kerisauan yang belum saya temukan jawapannya secara memuaskan. Semoga Allah membalaskan kebaikan ustad. Amen ….

Jawapan: Mengqadha ‘salat bermaksud menggantikan solat yang tidak terjawab dari masa ke semasa. Undang-undang mesti dilakukan, kerana doa itu melewatkan waktu tidak jatuh kewajibannya.

A. Dalil Solat QadhaAda beberapa hadis yang menjadi dasar wajibnya solat Qadha, antara lain

1. Hadis Sahih Bukhari

عن أنس بن مالك عن النبي قال من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري

“Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,” Siapa yang terlupa solat, maka lakukan solat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan solat tersebut dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati-Ku. “(HR. Bukhari)

2. Amalan Nabi SAW Mengqadha ‘Empat Waktu Solat Dalam Perang Khandaqapa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meninggalkan 4 waktu solat, iaitu Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya ketika berkecamuk perang Khandaq di tahun kelima hijriyah.

عن نافع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء

Dari Nafi ‘dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah, “Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak dapat mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian dia memerintahkan Bilal untuk membaca panggilan untuk terus berdoa. Jadi Rasulullah SAW doa Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan dia melakukan doa Asr. Kemudian iqamah lagi dan dia melakukan doa Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan solat Isya ‘. “(HR. At-Tirmizy dan Annasa’i)

3. Amalan Nabi SAW Mengqadha Shalat Shubuh Sepulang dari Perang KhaibarSelain itu juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tertidur dan habis waktu Subuh saat terjaga ketika pulang dari perang Khaibar di tahun ketujuh hijrah.

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata, “Kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam. Sebahagian kaum lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya anda mau istirahat sebentar bersama kami?” Beliau menjawab: “Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan shalat.” Bilal berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada haiwan gunung. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda: “Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan!” Bilal menjawab: “Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berpegang pada roh anda menurut kehendak-Nya dan kembalikan mereka kepada anda sebagai kehendak-Nya. Wahai Bilal, berdiri dan Azanlah (umumkan) kepada orang-orang untuk shalat! “Kemudian beliau SAW berwudhu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan solat.” (HR. Al-Bukhari)

B. Ijma ‘Ulama Atas Wajibnya Qadha ShalatSeluruh ulama dari semua mazhab fekah yang ada, baik yang muktamad atau yang tidak, tanpa terkecuali telah berijjma’ atas wajibnya qadha ‘solat. Para ulama empat mazhab tanpa terkecuali satu pun telah bersepakat bahawa hukum mengqadha ‘solat wajib yang terlewat wajib. Tiada seorang pun ulama mempunyai pendapat yang berbeza. Sebab dasar-dasar kewajibannya sangat jelas dan nyata, tidak ada satu pun orang Islam yang boleh menolak kewajiban qadha ‘solat.

1. Mazhab Al-HanafiyahAl-Marghinani (w. 593 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Al-Hidayah fi Syarhi Bidayati Al-Mubtadisebagai berikut:

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت

Orang yang terlepas doa, maka ia mesti mengqadha’nya sebagaimana dia ingat. Dan harus didahului pengkaanya shalat fardhu pada waktunya. Ibnu Najim (w. 970 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiqsebagai berikut:

أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة

Bahawa tiap solat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk diqadha ‘, baik meninggalkannya dengan sengaja, terlupa atau tertidur. Sama ada bilangan doa ditinggalkan adalah banyak atau sedikit.

2. Mazhab Al-Malikiyah Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) salah satu diantara ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinahsebagai berikut:

ومن نسي صلاة مكتوبة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها

Orang yang lupa mengerjakan solat wajib atau tertidur, maka wajib atasnya untuk mengerjakan solat begitu dia ingat, dan itulah waktunya bagi dia.

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu tokoh ulama besar dalam mazhab al-Maliki menuliskan di dalamnya kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut:

الفصل الأول في القضاء وهو واجب في كل مفروضة لم تفعل

Bab pertama tentang qadha. Mengqadha ‘adalah wajib bagi doa yang tidak diajar.

Ibnu Juzai Al-Kalbi (w. 741) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah sebagai berikut:

القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها وهو واجب على النائم والناسي إجماعا وعلى المعتمد
Qadha ‘adalah mengerjakan solat setelah lewat waktunya dan hukumnya wajib, baik bagi orang yang tertidur, terlupa atau sengaja.

3. Mazhab As-Syafi’iyahAsy-Syairazi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi’iyah menuliskan di dalam kitabnya Al-Muhadzdzab sebagai berikut:

الوقت لزمه قضاؤها ومن

Orang yang wajib mengerjakan solat namun belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqadha’nya.

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Asy-Syafi’iyah menuliskan di dalam kitabnya Al-Majmu ‘Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut:

من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور

Orang yang wajib atasnya shalat namun ketinggalan, maka wajib atasnya untuk mengqadha’nya, baik terlewat kerana uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya kerana uzur boleh mengqadha’nya dengan ditunda namun bila dipercepatkan hukumnya mustahab.

4. Mazhab Al-HanabilahIbnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama rujukan di dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut:

إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله

Bila solat yang ditinggalkan terlalu banyak maka wajib menyibukkan diri untuk menqadha’nya, selama tidak menjadi masyaqqah pada tubuh atau hartanya

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya al-Inshaf sebagai berikut:

ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور

Orang yang terlewat dari mengerjakan solat maka wajib atasnya untuk mengqadha ‘pada masa itu juga.

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) salah satu tokoh besar dalam mazhab Al-Hanabilah menegaskan bahawa mengqadha ‘solat itu wajib hukumnya, walaupun jumlahnya banyak.

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها بحيث لا يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله

Bila solat yang terlewat itu banyak jumlahnya maka wajib atasnya untuk mengqadha’nya, selaam tidak memberatkannya baik bagi dirinya, keluarganya atau hartanya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (w. 751) menulis di dalam kitabnya Ash-Shalatu wa Ahkamu Tarikuha sebagai berikut:

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره

Adapun solat lima waktu yang telah ditetapkan dengan nash dan ijma’m bahawa orang yang punya udzur baik tidur, lupa atau ghalabatul ‘aqli wajib mengerjakannya begitu uzurnya sudah hilang.

C. Menggantikan Solat Yang Sengaja DitinggalkanSeluruh ulama sepakat bahawa apa-apa latar belakang yang mendasari seseorang meninggalkan solat fardhu, baik kerana sengaja atau kerana ada uzur yang syar’i, tetapi kewajipan untuk menggantikannya tetap berlaku. Oleh itu, tidak ada perbezaan dalam hal prosedur membuatnya. Tetapi terdapat beberapa nota yang perlu diketahui:

1. Mazhab Asy-Syafi’i Membolehkan menunda Qadha ‘Bila Karena UdzurUmumnya para ulama sepakat bahawa menggaqadha’ solat itu wajib segera dikerjakan, begitu seseorang telah terlepas dari udzur yang menghambatnya. Misalnya, apabila terlewat gara-gara tertidur atau terlupa, maka wajib segera mengerjakan solat begitu bangun dari tidur atau teringat. Dan ini juga berlaku untuk orang yang sengaja meninggalkan solat fardhu tanpa udzur. Namun khusus dalam pandangan mazhab Asy-syafi’iyah, bila seseorang mempunyai uzur yang amat syar’i ketika meninggalkan solat, dibolehkan untuk menunda qadha’nya dan tidak harus segera dilaksanakan pada masa itu juga. Dalam hal ini kewajiban qadha ‘solat itu bersifat tarakhi (تراخي). Tetapi bila sebab terlewatnya tidak diterima secara syar’i, seperti kerana lalai, malas, dan menunda-nunda waktu, maka diutamakan solat qadha ‘untuk segera dilaksanakan secepat mungkin. Bolehnya menunda solat qadha ‘yang terlewat dalam mazhab ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini:

لا ضير – أو لا يضير – ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس

Nabi menjawab, “Tidak mengapa”, atau “tidak kira”. “Teruskan perjalanan anda”. Maka beliau SAW pun berjalan hingga tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta bekas air dan berwudhu. Kemudian dipanggil (adzan) untuk doa dan dia SAW mengimami orang. (Diriwayatkan oleh Bukhari).

2. Ibnu Hazm Menyendiri Tentang Tidak Ada Qadha ‘Kalau Sengaja Meninggalkan ShalatIbnu Hazm (w. 456 H) menulis di dalam kitabnya, Al-Muhalla bi Atsar, bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, tidak perlu menukar sembahyang yang ditinggalkannya secara sengaja.

وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل

Orang yang sengaja meninggalkan doa itu dari masa ke masa, maka jangan menghitung qadha’nya selama-lamanya. Maka dia memperbanyak amal kebaikan dan solat sunat untuk meringankan timbangan amal buruknya di hari kiamat, lalu dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT.

D. Terlalu Banyak Meninggalkan Shalat, Apakah Tetap Wajib Diganti? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahawa bila solat yang terlewat itu terlalu banyak jumlahnya, lantas kewajipan qadha’nya menjadi gugur. Bahkan Ibnu Hazm yang selama ini berbeza dengan semua ulama yang ada, juga tidak memandang gugurnya kewajiban qadha apabila alasannya hanya kerana jumlahnya terlalu banyak. Jadikan dia, jika sengaja meninggalkan solat, jatuh liabiliti qadha ‘.

Oleh sebab itu, pada umumnya para ulama setuju bahwa banyak atau sedikit doa yang tersisa, masih harus dilakukan. Bahkan Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah menyebutkan tentang kewajipan menyibukkan diri dalam rangka mengqadha ‘solat yang terlalu banyak ditinggalkan.

إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله

Bila solat yang ditinggalkan terlalu banyak maka wajib menyibukkan diri untuk menqadha’nya, selama tidak menjadi masyaqqah pada tubuh atau hartanya. Malah Ibn Taymiyyah juga masih memerlukan doa qadha walaupun terlalu banyak. Dalam fatwa dia tegas menyebutnya:

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها بحيث لا يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله

Bila solat yang terlewat itu banyak jumlahnya maka wajib atasnya untuk mengqadha’nya, selaam tidak memberatkannya baik bagi dirinya, keluarganya atau hartanya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah itu juga disokong oleh semua ulama lainnya. Bahawa walaupun hutang solat itu banyak, bukan berarti kewajiban untuk mengqadha’nya menjadi gugur.

Sebab logiknya, kalau untuk satu solat yang ditinggalkan itu wajib diganti, bagaimana mungkin ketika jumlah hutangnya lebih banyak malah tidak perlu diganti? Jika seratus ribu ringgit hutang mesti diganti, memasak seratus juta hutang tidak perlu diganti? Jika ya, kita berhutang banyak hutang, biarkan saya kehilangan kewajipan untuk membayar hutang itu.

Sudah tentu hujah itu agak melanggar logik sebab dan akal sehat semua orang. Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Oleh: Ahmad Sarwat, Lc., MA

Add Comment